Βιβλία – Άρθρα

Fostering computational thinking through educational robotics: a model for creative computational problem solving

Morgane Chevalier, Christian Giang, Alberto Piatti and Francesco Mondada


Designing Meaningful STEM Lessons

Author
Dr. Maeve Liston
Director of Enterprise & Community Engagement
Senior Lecturer in Science Education
Mary Immaculate College
Maeve.liston@mic.ul.ie


Teacher Training in Educational Robotics: The ROBOESL Project Paradigm

Dimitris Alimisis


∆ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση «Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα»

Αντώνιος Τζες, Γεώργιος Νικολακόπουλος


Η Υπολογιστική Επιστήμη, Η Υπολογιστική Σκέψη και η Εκπαιδευτική Ρομποτική

Παλιούρας Αριστείδης, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής, Ναύπλιο, 15-17 Απριλίου 2016


Μια πρόταση διδασκαλίας για το μάθημα Πληροφορικής του Δημοτικού με χρήση Εκπαιδευτικής Ρομποτικής – Παλιούρας Αριστείδης, 7th Conference on Informatics in Education, Πειραιάς, 9-11 Οκτωβρίου 2015


Διδάσκοντας προγραμματισμό με την χρήση Εκπαιδευτικής Ρομποτικής: Learning by doing-Μπάρας Ιωάννης, Βασιλόπουλος Γεώργιος, Πρακτικά Εργασιών 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής, Βόλος, 28-30 Μαρτίου 2014


Διδακτική της Πληροφορικής με εφαρμογές Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, βασισμένης στην Εποικοδομητική θεωρία– Γ.Κυριακού, Ν.Φαχαντίδης, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής», Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012


Εισαγωγή σε Βασικές Αρχές και ∆οµές Προγραµµατισµού µε τις Ροµποτικές Κατασκευές LEGO Mindstorms – (Καρατράντου, Α., Τάχος, Ν., & Αλιμήσης, Δ. (2005). Στο Α. Τζιμογιάννης (επιμ.), Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής», Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος, 7-9 Οκτωβρίου 2005)


Εκπαιδευτική ρομποτική: παιδαγωγικό πλαίσιο και μεθοδολογία ανάπτυξης διαθεματικών συνθετικών εργασιών (Σ. Φράγκου)


Teacher Education on Robotics-Enhanced Constructivist Pedagogical Methods (Editor: Dimitris Alimisis)


Σχεδιάζοντας δραστηριότητες ρομποτικής για μαθητές Γυμνασίου (Σ. Φράγκου, Μ. Γρηγοριάδου, Κ. Παπανικολάου) – 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής


Το προγραμματιστικό περιβάλλον Lego® Mindstorms® ως εργαλείο υποστήριξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ρομποτικής (Δ. Αλιμήσης)


Η εκπαιδευτική ρομποτική ως εργαλείο εκπαίδευσης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες: μία μελέτη περίπτωσης σε τμήμα ένταξης ενός αγροτικού σχολείου (Στέφανος Αρμακόλας, Δημήτρης Αλιμήσης, Γαλήνη Σαπουντζάκη,Σοφία Mητρούλια)


Μελέτη και υλοποίηση εκπαιδευτικής ρομποτικής διάταξης με χρήση LEGO® MINDSTORMS® NXT για εκτέλεση σεναρίων διάσωσης σε τεχνητά περιβάλλοντα (Διπλωματική Εργασία του Χαράλαμπου Κ. Ζαραφίδη, Ιούλιος 2012)


Εκπαιδευτική Ρομποτική-Κατασκευάζω & προγραμματίζω με το EV3


Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική (Αναγνωστάκης Σίμος, Φαχαντίδης Νικόλαος)


Η µεθοδολογία TERECoP και τα LEGO Mindstorms στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: µια µελέτη περίπτωσης (Βουνάτσος Γιώργος, Μέγα Ανδριανή)


Why robotics in education ?


Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο
προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms (Γεώργιος Βουνάτσος , Ανδριανή Μέγα, Κατερίνα Σταματίδου)


Διδακτική της Πληροφορικής με εφαρμογές Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, βασισμένης στην Εποικοδομητική θεωρία (Γ.Κυριακού, Ν. Φαχαντίδης)


Κατασκευή και προγραμματισμός αυτόνομου ρομποτικού οχήματος για την αποκομιδή των απορριμάτων της πόλης μας (Αριστείδης Παλιούρας, 9ο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής)


Using Robotics to Promote Learning in Elementary Grades (Mr. Akim Faisal)


A collection of integrated activities utilizing the WeDo (#9580) and LEGO Animal (#9334) sets