Εικόνες από το μέλλον

Αυτοοδηγούμενο όχημα από την Google

The Car of the Future – Powered by NXP

A Day Made of Glass… Made possible by Corning. (2011)

A Day Made of Glass 2: Unpacked. The Story Behind Corning’s Vision. (2012)

A Day Made of Glass 2: Same Day. Expanded Corning Vision (2012)

A Day Made of Glass Video Series

Libelium Smart World Inforgraphic