Διεξαγωγή σεμιναρίου WeDo-Scratching «Αυτοματισμοί με το Lego WeDo και προγραμματισμός του με Scratch»